Cyklotrasa Hustopeče

46
3

Valtice – Hustopeče

TRASA TAM (cca 35 km)

HUSTOPEČE – ŠAKVICE – ZAJEČÍ – PŘÍTLUKY – RAKVICE – LEDNICE (cca 27 km)

Velkopavlovická vinařská stezka – jižní část.

Dále:
LEDNICE – HLOHOVEC – VALTICE (cca 8 km)

Mikulovská vinařská stezka – JV část

Profil: Trasa Velkopavlovické vinařské stezky prochází národopisnou oblastí hanáckého Slovácka. Jižní větev stezky vede rovinami Dolnomoravského úvalu.
Povrchy: silnice 3. třídy, terénní úseky napříč vinohrady s dalekými výhledy do krajiny
Sjízdnost: celoročně
Značení: žlutá tabulka s kolem a modrým žudrem

Velký jižní okruh Velkopavlovické vinařské stezky vede od Židlochovic přes Velké Němčice do Uherčic, dále přes Hustopeče do Šakvic. Z Šakvic pokračuje asfaltovou cestou kolem Novomlýnských nádrží přes vinařské obce Zaječí, Přítluky a Rakvice na okraj Lednicko-valtického areálu. → Šakvice cca 6 km

Šakvice se nacházejí téměř uprostřed okresu Břeclav, 6 km jižně od Hustopečí v bezprostřední blízkosti vodního díla Nové Mlýny. Prosluly zejména dechovou hudbou. První dechová hudba byla založena v roce 1885. V roce 1952 vznikla Štrublova kapela nazvaná podle kapelníka, skladatele a varhaníka Rudolfa Štrubla (1915 – 1982), který složil přes 200 skladeb (polky, valčíky, pochody). Dnes je známá především DH Túfaranka. → Zaječí cca 5 km

V Zaječí najdete značení vinařských stezek na návsi u pošty a u prodejny Jednota. Stezka vede poblíž kostela sv. Jana Křtitele a pokračuje polní cestou do Přítluk a do Rakvic. Odtud se lze vydat do Lednicko-valtického areálu. → Přítluky cca 3 km

Přítluky leží na okraji nivy Dyje na úpatí Přítlucké hory. Ves byla už ve 14. a 15. století proslavená svými vinicemi a kvalitním vínem. Před třicetiletou válkou bylo 47% poddanské půdy osázeno vinnou révou. Nad vsí byl postaven kostel, zmiňovaný již v roce 1222. Dnešní stavba pochází z roku 1784 a má gotické jádro. → Rakvice cca 3 km

Rakvice jsou díky své poloze neoddělitelně spjaty s vinařstvím – vinohrady jsou vysazeny na převážné většině severní a východní části katastru obce. → Lednice cca 10 km

Katastr obce LEDNICE leží dílem v nivě řeky Dyje. Řeka vytváří soustavu bočních ramen a kanálů, které svírají pás lužních lesů a nivních luk. Význačné hnízdiště vodních ptáků chrání národní přírodní památka Pastvisko. Zbytek typické podyjské tůně představuje i přírodní památka Květné jezero.

V nivě potoka Včelínku byla ve středověku vybudována soustava rybníků, dnes Národní přírodní rezervace Lednické rybníky. Lužní lesy, louky i vodní plochy představují významná naleziště řady chráněných druhů rostlin a živočichů.

Okolí zámku v Lednici bylo na počátku 19. století přebudováno v rozsáhlý anglický park, který je příkladem citlivého využití přírodního potenciálu krajiny. V parku najdete kromě domácích dřevin i bohatou sbírku cizokrajných stromů a keřů. Krajinářský význam má rovněž Bezručova alej, spojující Lednici s Valticemi. Vysokou hodnotu celého území vyjadřuje zapsání Lednicko-Valtického areálu do seznamu míst Světového kulturního dědictví UNESCO. → Valtice cca 8 km

Památkovou ochranu požívá v Lednici 37 objektů počínaje komplexem zámeckých budov přes romanticko-klasicistní salety v zámeckém parku až po stavbu nádražní budovy z konce 19. století.

Zámek Lednice se svou francouzskou zahradou a rozsáhlým anglickým parkem se řadí mezi nejvýznamnější romantické památky nejen v ČR, ale i v celé Evropě. K zámeckému komplexu patří mj. jízdárna, grotta (umělá jeskyně) či skleník s mnoha druhy tropických a subtropických rostlin.

První zmínky o obci se datují do roku 1222. V té době byla zbudována tvrz, která měla střežit přechod přes řeku. O sto let později se stavba stala majetkem rodu Lichtenštejnů a zůstala jím až do roku 1945, kdy byla znárodněna. V 16. století se z tvrze stal reprezentativní zámek Lichtenštejnů. Od konce 18. století do poloviny století 19. vznikaly v okolí zámku romantické stavby. Byl také vytvořen zámecký rybník s 15 ostrůvky o ploše 24 ha. V polovině 19. století získaly interiéry i exteriéry zámku svou dnešní novogotickou tvář.

Lednicko-valtický areál je významný především pro dokonalé skloubení architektury s krajinou Ze saletů v katastru obce Lednice lze uvést např. minaret, Apollonův chrám, Tři Grácie, Lovecký a Rybniční zámeček či Janův hrad.

VALTICE byly po dlouhou část své historie těsně spjaty s knížecím rodem Lichtenštejnů. Dovedly těžit z výhod, které s sebou přinášel statut rezidenčního sídla. V letech 1648 – 1781 se celkový vzhled města velmi zřetelně proměnil. Byl postaven zámek, zámecká kaple, farní kostel, ale také klášter a nemocnice milosrdných bratří. Tyto stavby představují dodnes dominanty města.

Valtický zámek z let 1643 – 1730 je jednou z nejrozsáhlejších světských barokních staveb na Moravě. K zámku patří rozlehlý areál s parkem a řadou romantických staveb z první poloviny 19. století, jako je Kolonáda zvaná také Reistna imitující známý vídeňský Schőnbrunn, zámeček Belvedere či Dianin chrám (tzv. Rendez-vous).

Dnes užívají Valtice přídomek „hlavní město vína“. Ve sklepeních zámku najdete Národní salón vín. Sídlí zde také Národní vinařské centrum a největší svaz českých a moravských vinařů – spolek Moravín, ale především proslulá Střední vinařská škola. Unikátní je Valtické podzemí – zrekonstruovaný labyrint historických sklepení o celkové délce přes 760 m v hloubce 6 – 12 m. Historie těchto podzemních prostor sahá až k r. 1289. Valtické podzemí nabízí jak samostatnou prohlídku chodeb, tak i degustaci místních vín.

TRASA ZPĚT (cca 39 km / 30 km)

VALTICE – HLOHOVEC – LEDNICE – BULHARY – MILOVICE – PAVLOV – DOLNÍ VĚSTONICE – STRACHOTÍN (cca 29 km)

Mikulovská vinařská stezka – severní část.

Dále:
A) delší varianta (+ cca 17 km, celkem cca 46 km)

STRACHOTÍN – Pouzdřany – Popice – Šakvice žel. st. – HUSTOPEČE

Moravská vinná stezka – jižní část

B) kratší varianta (+ cca 9 km, celkem cca 38 km)

STRACHOTÍN – Šakvice žel. st. – HUSTOPEČE (silnice II. třídy č. 420)

Profil: Stezka sleduje hranice Mikulovské vinařské podoblasti. Severní část trasy kopíruje břehy řeky Dyje a Novomlýnských nádrží.
Povrchy: Severní větev stezky střídá silnice III. třídy s terénními úseky kolem Nových mlýnů a se zpevněnou lesní cestou před Lednicí.
Max. převýšení: 100 m
Sjízdnost: Většina trasy je sjízdná po celý rok, travnaté a nezpevněné cesty jsou za mokra přístupné pouze na horském kole.
Značení: žlutá tabulka s kolem a zeleným logem stylizovaného sklepního žudra

Lednicko-valtický areál je od vinařské obce Pavlov pod Pálavou vzdálený necelých 20 km. Lesním úsekem za Lednicí a po klidné silnici při břehu řeky Dyje lze tento úsek zvládnout za hodinu i s pozorováním rybářů nebo prohlídkou přírodní památky Pastvisko. → Hlohovec cca 4 km

Místem na trase Mikulovské vinařské stezky, které byste neměli minout je Hlohovec. Najdete ho na půli cesty mezi Lednicí a Valticemi. Je to obec znamenitých zpěváků, svébytného folklóru a opulentních vín. Přesvědčit se o tom můžete mezi sklepy Šulaperku. → Lednice cca 4 km

Stezka dále pokračuje přes Lednici → Bulhary cca 7 km podél toku Dyje do obce Bulhary → Milovice cca 4,5 km a odtud po silnici podél Novomlýnské nádrže přes Milovice → Pavlov cca 3,5 km do Pavlova a Dolních Věstonic. Při březích řeky se nacházejí četné tůně a mrtvá ramena (např. Mahenovo jezero – Bannwasser). Nejcennějším zbytkem nivy je Národní přírodní rezervace Křivé jezero, která hostí řadu chráněných a vzácných druhů rostlin a živočichů.

Pavlov uvádí urbář z 15. století jako největší vinařskou obec na Mikulovsku. Ulice Česká je vesnickou památkovou rezervací – chrání vinařské domy a bývalé grunty s prvky barokní architektury. V klenutých prostorách pod radnicí najdete obecní vinotéku, kde můžete posedět a ochutnat vína z Pavlova a okolí. Farní kostel sv. Barbory prošel několika přestavbami – cenná je pozdně gotická architektura zdobného ochozu věže z 2. poloviny 16. století. V obci byla objevena bohatá archeologická naleziště dokládající osídlení osady již v době lovců mamutů. Nad obcí se vypíná mohutná zřícenina hradu Děvičky (Dívčí hrady). → Dolní Věstonice cca 3,5 km

Minulost obce Dolní Věstonice významně ovlivnili novokřtěnci (habáni) – svědčí o tom habánské sklepy na Husím plácku. Původem gotický kostel sv. Archanděla Michaela přestavěný v 15. a 18. století zdobí cenný mobiliář. V renesanční budově bývalé radnice je umístěna archeologická expozice mapující zdejší nálezy z doby lovců mamutů, mezi nimiž vyniká zejména Věstonická Venuše. → Strachotín cca 2,5 km

Z Dolních Věstonic přejedete po hrázi na severní břeh Novomlýnské nádrže do obce Strachotín. Ve Strachotíně se buď napojíte na Moravskou vinnou stezku, spojující všechny vinařské oblasti jižní Moravy a pokračujete přes Pouzdřany, Popice a železniční stanici Šakvice do Hustopečí (varianta A) nebo pokračujete přímo po silnici přes železniční stanici Šakvice do Hustopečí (varianta B). → Pouzdřany cca 4,5 km


Varianta A)
STRACHOTÍN – POUZDŘANY – POPICE – ŠAKVICE žel. st. – HUSTOPEČE (cca 17 km)

Pouzdřany
se nacházejí ca. 13 km od Hustopečí. Jsou především vinařskou obcí. Od roku 1498 stojí uprostřed návsi architektonicky zajímavý gotický farní kostel sv. Mikuláše. Významnou epochu historie Pouzdřan – dobu od povýšení na městečko císařem Rudolfem II. v roce 1581 – dokládají původní měšťanské domy. Nejzachovalejší renesanční dům byl soukromě zrestaurován včetně interiéru a dobového vybavení a je nyní užíván ke kulturním účelům. Přibližuje styl bydlení bohatších vrstev na malém městě před třicetiletou válkou. → Popice cca 4 km

Nejvyšším vrcholem v katastru obce je známá vinařská trať Kolby (308 m). Na 39 ha pouzdřanských vinic se pěstují zejména odrůdy Veltlínské zelené, Ryzlink vlašský, Müller Thurgau a Svatovavřinecké. Místním vinařským specifikem je tradiční výroba slámových vín.

Významnou přírodní zajímavost představuje Národní přírodní rezervace Pouzdřanská step. Ojedinělý biotop drnové stepi se vyvinul na strmých travnatých stráních. Je domovem řady teplomilných druhů květeny (např. koniklece velkokvětého, kosatce nízkého či katránu tatarského), ale i některých ohrožených stepních živočichů.

Dále pokračujte po silnici do obce Popice. Severně nad obcí se zvedají protáhlé svahy Hustopečské pahorkatiny, na kterých se nalézají vinařské tratě oceňované již ve středověku. O kvalitě místních vín svědčí i to, že víno z popických vinic bylo dodáváno na český královský dvůr. Vinařskou minulost Popic dokládá také obecní znak ze 16. století, zobrazující stojícího lva s hroznem. Dodnes je ve Sklepní ulici soustředěno více než 70 vinných sklepů. → Šakvice žel. st. cca 4 km

Z Popic se dostanete po silnici přes železniční stanici Šakvice do cíle trasy – Hustopečí. → Hustopeče cca 4,5 km

VARIANTA B) STRACHOTÍN – ŠAKVICE žel. st. – HUSTOPEČE (cca 9 km)

Hustopeče - historie

Katastr města patří k nejstarším osídleným oblastem jižní Moravy. První písemné zmínky o obci pocházejí již z poloviny 13. století. Významný mezník představoval rok 1572, kdy byly Hustopeče povýšeny na město. Zároveň jim byl udělen znak s atributy vinařství (hrozen, vinařský nůž), jehož podoba zůstala dodnes nezměněna.

Hustopeče jsou vstupní branou do jihomoravského vinařského regionu – otevírají dveře do Velkopavlovické vinařské podoblasti. Město bylo s vinařstvím vždy úzce spjato. Dokazuje to nejen nejstarší hustopečská pečeť z roku 1322 se symboly vinařství, ale také fakt, že zde působil obávaný horenský soud.

V 16. a 18. století se Hustopeče staly výměrou vinic největší obcí Moravy. Spolu s Mikulovem a Znojmem tvořily trojici hlavních moravských vinařských center. Koncem 19. a začátkem 20. století však došlo k prudkému poklesu pěstování vinné révy. Po I. a II. světové válce nastala obnova výsadby vinic a hustopečské vinařství opět získalo na významu.

S městem byla rovněž spjata řada zajímavých osobností, za všechny lze uvést prvního československého prezidenta T. G. Masaryka či světoznámého malíře Alfonse Muchu. Masarykovi je v Hustopečích věnováno hned několik pamětních míst. V roce 2009 pak byla slavnostně otevřena naučná stezka Masaryk a Hustopeče, která mapuje nejvýznamnější místa spojená s jeho zdejším působením.

V současnosti nabízejí Hustopeče pestrou škálu kulturních, sportovních i společenských aktivit. Ke sportovnímu vyžití slouží především krytý bazén a moderní aquapark stejně jako víceúčelová sportovní hala. K největším a návštěvníky nejoblíbenějším akcím náleží Hustopečské skákání (leden), vinařská soutěž „O hustopečskou pečeť (duben), závody automobilů Agrotec rally a cykloexpedice Krajem André (červen) a v neposlední řadě tradiční Burčákové slavnosti (říjen).

NEZAPOMEŇTE NAVŠTÍVIT…
Kostel sv. Václava a sv. Anežky České
Nový farní kostel vysvěcený v roce 1994 stojí přibližně na místě původního pozdně gotického chrámu, který byl odstřelen po zřícení věže v roce 1962. Moderní centrální dvoupodlažní stavba vznikla na půdorysu spirály. Uvnitř je umístěna řada památek zachráněných z původního chrámu, v kryptě se nacházejí náhrobky hustopečských měšťanů.

Renesanční dům U Synků Dům
U Synků dokončený roku 1579 dnes nejlépe reprezentuje původní měšťanskou renesanční zástavbu náměstí. Nádvoří domu zdobí od roku 2007 pískovcová plastika kvasinky vinné s obvodem 167 cm. Město Hustopeče za ni coby největší zvětšeninu živého organismu získalo český rekord. V domě U Synků dnes sídlí Turistické informační centrum, Městské muzeum a galerie a Stálá vinařská expozice s vinotékou, kde můžete ochutnat a zakoupit vína místních vinařů.

Renesanční kašna s Tritonem
Renesanční kamenná kašna lidově zvaná „Žumberák“ byla postavena na náměstí roku 1595. Po staletí představovala jeden z mála zdrojů pitné vody pro obyvatele města. Vodu do ní přivádělo dřevěné potrubí ze západního návrší, kde bylo několik studní. Střed kašny dekoruje sloup se sochou vodního bůžka Tritona s delfíny.

Barokní morový sloup
Dominanta horního konce náměstí byla vztyčena roku 1736 po sérii morových epidemií ve městě. Samotný sloup vysoký 14 m korunuje sousoší nejsv. Trojice. V 90. letech byl kompletně rozebrán a restaurován.

Naučná stezka „Masaryk a Hustopeče“
V roce 2009 byla dokončena naučná stezka Masaryk a Hustopeče dlouhá ca. 2 km. Provede vás městem po stopách prvního československého prezidenta. Během celkem šesti zastavení vám představí významná místa spojená s jeho životem a rodinou.

Dům „U Synků“
Dukelské nám. 23, Hustopeče

Turistické informační centrum:

Dukelské nám. 23, Hustopeče tel.: 519 412 909

www.hustopece-city.cz
E-mail: infocentrum@hustopece-city.cz

Po - Pá: 9.00 - 12.00 - 13.00 - 16.15

Sezóna (červenec – srpen)

Po - Pá: 9.00 - 12.00 - 13.00 - 18.00
So - Ne: 10.00 - 17.00

Stálá vinařská expozice (SVE)

Tel: +420 519 413 792 Email: sve@hustopece-city.cz

Otevírací doba

Mimo sezónu (leden - červen, září - prosinec)

Po - Pá: 10.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00

Otevírací doba

Sezóna (červenec - srpen)

Po - Pá: 09.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00
So - Ne: 10.00 - 12.00 - 13.00 - 17.00

Vstup volný

Městské muzeum a galerie (MMG)

Tel.: + 420 519 413 849, +420 519 412 254

Otevírací doba

Září - červen

Po - Pá: 09.00 - 12.00 - 12.30 - 16.30
Ne: 14.00 - 17.00

Otevírací doba

Červenec - srpen

Po - Pá: 09.00 - 12.00 - 12.30 – 16.30
So - Ne: 10.00 - 17.00

Vstupné
jednotné 10 Kč (školy zdarma)

Prohlídkové objekty na trase

Lednice:

Zámek Lednice

Otevírací doba

Duben a říjen

Pouze o víkendu: 9.00 – 12.00 13.00 – 16.00

květen – srpen

Denně mimo Pondělí: 9.00 – 12.00 13.00 -17.00

Září

Denně mimo Pondělí: 9.00 – 12.00 13.00 -16.00

Vstupné
dle zvoleného prohlídkového okruhu

Zámecký skleník

Otevírací doba

Únor, březen, listopad, prosinec

Pouze o víkendu: 9.00 – 12.00 13.00 - 16.00

Duben a říjen

Denně mimo Pondělí: 9.00 – 12.00 13.00 - 16.00

Květen - září

Denně mimo Pondělí: 9.00 – 12.00 13.00 - 17.00

Vstupné
plné 50,-Kč
snížené (děti, studenti, důchodci, ZTP) 25,-Kč

Apollonův chrám

Otevírací doba

Červen a září

Pouze o víkendu: 10.00 – 16.30

Červenec a srpen

Denně mimo Pondělí: 10.00 – 16.30

Vstupné
jednotné 20,-K

Janův hrad

Otevírací doba

Duben a říjen

Pouze o víkendu: 9.00 – 16.15

Květen – září

Denně mimo Pondělí: 9.00 – 16.15

Vstupné
plné 30,-Kč
snížené (děti, studenti, důchodci, ZTP) 20,-Kč
rodinné 90,-Kč

Minaret

Otevírací doba

Duben a říjen

Denně mimo Pondělí: 9.00 – 12.00 13.00 - 16.00

Květen - září

Denně mimo Pondělí: 9.00 – 12.00 13.00 - 17.00

Vstupné
plné 30,-Kč
snížené (děti, studenti, důchodci, ZTP) 20,-Kč

Valtice:

Zámek Valtice

Otevírací doba

Duben – říjen

So - Ne: 9.00 – 16.00

Květen

So - Ne: 9.00 – 18.00

Červen

Denně: 9.00 – 18.00

Červenec a srpen

Denně: 9.00 – 19.00

Září

So - Ne: 9.00 – 18.00

Vstupné
dle zvoleného prohlídkového okruhu

Zámecký sklep

Otevírací doba

Duben

So - Ne: 10.00 – 17.00

Květen a červen

So - Ne: 10.00 – 19.00

Červenec a srpen

Denně mimo Pondělí: 10.00 – 19.00

Září – říjen

So - Ne: 10.00 – 18.00

Cena prohlídky s ochutnávkou
Klasik (prohlídka sklepa s výkladem, degustace 3 vzorků vína, degustační sklenička) 60,-Kč
Exkluziv (prohlídka sklepa s výkladem, degustace 7 vzorků vína, degustační sklenička) 190 Kč

Bylinková zahrada

Otevírací doba

Květen

So - Ne: 9.00 – 18.00

Červen

Pá – Ne: 9.00 – 18.00

červenec a srpen

Denně: 9.00 – 19.00

Září

So - Ne: 9.00 – 18.00

Vstupné:
Plné 40,-Kč
Snížené (děti, studenti, senioři, ZTP) 20,-Kč
Rodinné 100,-Kč

Salón vín

Otevírací doba

(celoročně mimo únor)

Út – Čt: 9.30 – 17.00
Pá – So: 10.30 – 18.00
Ne: 10.30 – 17.00 (červen – září)

Ceny degustačních programů

Volná degustace 355,-Kč
Řízená degustace 125,-Kč – 399,-Kč
Společné vstupné + zámek 419,-Kč

Valtické podzemí

Otevírací doba

Duben a říjen

Pá: 17.00 – 22.00
So: 10.00 – 22.00
Ne: 10.00 – 18.00

Květen, červen, září

Po - Pá: 17.00 – 22.00
So: 10.00 – 22.00
Ne: 10.00 – 18.00

Červenec a srpen

Denně: 10.00 – 22.00

Vstupné
individuální prohlídka s ochutnávkou 100,-Kč

Dianin chrám (Rendez-vous)

Otevírací doba

Duben a září

Denně mimo Pondělí: 9.00 – 17.00

Červen – srpen

Denně mimo Pondělí: 9.00 – 18.00

(polední přestávka: 12.00 – 13.00)

Vstupné
Plné 40,-Kč
Snížené (děti, studenti, senioři, ZTP) 20,-Kč

Kolonáda (Reistna)

Otevírací doba

Duben a říjen

So - Ne: 10.00 – 17.00

Květen a září

Pá - Ne: 10.00 – 17.00

Červen – srpen

Denně mimo Pondělí: 10.00 – 18.00

(polední přestávka: 12.00 – 12.30)

Vstupné
Plné 30,-Kč
Snížené (děti do 10 let, důchodci) 20,-Kč